Danh sách mẫu hóa đơn


Tên mẫu Mô tả Xslt Chi tiết
INVOICE_01 Một thuế suất - Không kết nối thuế
INVOICE2_01 Một thuế suất - Không kết nối thuế
INVOICE3_01 Một thuế suất - Không kết nối thuế
INVOICE4_01 Một thuế suất - Không kết nối thuế
INVOICE5_01 Một thuế suất - Không kết nối thuế
INVOICE6_01 Một thuế suất - Không kết nối thuế
INVOICE7_01 Một thuế suất - Không kết nối thuế
INVOICE8_01 Một thuế suất - Không kết nối thuế
INVOICE9_01 Một thuế suất - Không kết nối thuế
INVOICE10_01 Một thuế suất - Không kết nối thuế